മേഘങ്ങളോട്  -  Login
 Submitted By: Judson Po      |      Submit Your Article     |     Email this to Friend
Post a comment about this Article    -  Report Abuse
നീന്തി നീന്തി നീങ്ങും മേഘമേ-
നീലവാനിന്‍ മുഖം നീ കണ്ടുവോ,
നീറി നീറി തളര്‍ന്ന് കൂടിരിക്കും-
നീലരാവിന്‍ ഹ്രുദയം നീ കണ്ടുവോ,
നീര്‍മണിത്തുള്ളികള്‍ ചുരത്തിയൊഴുക്കീടും-
നിലാവിന്‍ നോവൂറും മിഴികള്‍ നീ തഴുകിയോ,
നിഴലായ് കൂടെ നടന്നീടും നിന്‍-
നിറസനേഹമനം നിലാവറിഞ്ഞുവോ,
നിത്യ തപസ്സിരിക്കും ഭൂമുനിതന്‍-
നിദാന്ത താപസ്സഹേതു നീചോദിച്ചുവോ.
നീലവിഹായസ്സില്‍ തപസ്സുണര്‍ത്താന്‍ ന്രുത്തമാടും
നിരവധ്യ താരകമണീകള്‍തന്നംഗലാവണ്യം നീ കണ്ടുവോ,
നീളെ നടനമാടിതാളര്‍ന്നുവീഴും താരകകന്യകളെ-
നിരന്തരം നെന്ചോട് ചേര്‍ത്തുറക്കുമാ വാനവാല്‍സല്യം കണ്ടുവോ,
നിദ്രയില്ലാതെ കര്‍മ്മനിരതയാംരാത്രി-
നിറത്തിങ്കളെ കാത്തിടുമനശ്വര സ്നേഹം നീ കണ്ടുവോ,
നീരിനായ് കേണുകണ്ണുകളുയര്‍ത്തീടും-
നീരദമലരിന്‍ തീരാത്തദാഹം നീയറിഞ്ഞുവോ
നീര്‍കണങ്ങള്‍ ചുണ്ടിലിറ്റുതൂവിടും-
നിശബ്ദരാവിന്‍ നീരുറവയവിടെ കണ്ടുവോ
നിറമുള്ളചിറകുമായ് പറന്നീടും മേഘമേ-
നിന്‍വര്‍ണ്ണത്തൂവലിലൊന്നു കടം തന്നീടാമോ.
നിലയില്ലാക്കടല്‍താണ്ടി സൂര്യനെത്തീടും മുന്‍പേ-
,നീയൊരുവട്ടം താഴെ വന്നുപോകുമോ?
പി ഒ ജൂഡ്സന്‍

Judson Po
pojudson@yahoo.co.in
cron
 

Fatal error: ./cache/ is NOT writable. in /home/ajbakshi/public_html/ave/spec/includes/acm/acm_file.php on line 103